بایگانی‌های فیلتر جادوگر - مرکز آموزش بورس | سرمایه گذاری علمی و حرفه ای در بورس

برچسب: فیلتر جادوگر

  • خانه
  • فیلتر جادوگر
سهام پر پتانسیل
آکادمی بورس™
واچ لیست سهام پر پتانسیل- ۱۹ فروردین ۱۳۹۹

واچ لیست سهام پر پتانسیل- ۱۹ فروردین ۱۳۹۹

سهام پر پتانسیل
آکادمی بورس™
واچ لیست سهام پر پتانسیل- ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

واچ لیست سهام پر پتانسیل- ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

واچ لیست
آکادمی بورس™
واچ لیست سهام پر پتانسیل- ۲۴ اسفند ۱۳۹۸

واچ لیست سهام پر پتانسیل- ۲۴ اسفند ۱۳۹۸

واچ لیست
آکادمی بورس™
واچ لیست سهام پر پتانسیل- ۱۲ اسفند ۱۳۹۸

واچ لیست سهام پر پتانسیل- ۱۲ اسفند ۱۳۹۸

واچ لیست
آکادمی بورس™
واچ لیست سهام پر پتانسیل-۳۰دی ۱۳۹۸

خروجی فیلتر جادوگر استاد محمودیان

واچ لیست
آکادمی بورس™
واچ لیست سهام پرپتانسیل-۲۹ دی ۱۳۹۸

خروجی فیلتر جادوگر استاد محمودیان

واچ لیست 10 دی ماه
آکادمی بورس™
واچ لیست سهام پر پتانسیل-۱۰ دی ۱۳۹۸

خروجی فیلتر جادوگر استاد محمودیان

فیلتر جادوگر
آکادمی بورس™
واچ لیست سهام پر پتانسیل-۰۹ دی ۱۳۹۸

  خروجی فیلتر جادوگر استاد محمودیان  

واچ لیست 4 دی ماه
آکادمی بورس™
واچ لیست سهام پر پتانسیل-۴ دی ۱۳۹۸

خروجی فیلتر جادوگر استاد محمودیان